Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplichte organisatie. De MR praat mee over beleidsmatige gebeurtenissen die met de school te maken hebben. Alle rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft twee belangrijke bevoegdheden, namelijk het adviesrecht en het instemmingsrecht. De MR heeft instemmingsrecht op bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids en het jaarverslag. Adviesrecht geldt bijvoorbeeld bij het beleid tot aanstelling en ontslag van het personeel. Daarnaast stelt de MR zich als doel zoveel mogelijk ouders bij de ontwikkeling van de school te halen.

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders/verzorgers en twee leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders/verzorgers van de school, de teamgeleding door het team. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Behalve door de MR leden wordt de vergadering ook op uitnodiging bijgewoond door de directeur, als adviseur.

Wanneer u vragen heeft, neem gerust contact op. De Medezeggenschapsraad is te bereiken via

mr-doarpsskoallewurdum@pcboleeuwarden.nl.

Naast de medezeggenschapsraad van iedere school binnen de stichting is er ook een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze behandelt bovenschoolse zaken die gaan over alle scholen van onze stichting, bijvoorbeeld de vakantieregeling. Iedere school van onze vereniging wordt vertegenwoordigd in de GMR.