Schoolgids

Deze schoolgids is geschreven om u een zo goed mogelijk een beeld te geven va onze school en isbedoeld voor ouders van onze (toekomstige) leerlingen. Deze gids geeft aan waar de school voor staat en wat u van ons mag verwachten. De schoolgids geeft informatie over het onderwijs, de leerlingenzorg, praktische informatie over schooltijden en vakanties, de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.

Deze schoolgids is samen met ouders, medezeggenschapsraad, leraren en directie tot stand gekomen. De schoolgids is een document dat ieder jaar wordt aangepast aan de situatie van dit moment.

Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders de kalender, waarin alle praktische informatie staat, zoals gymtijden, namen en emailadressen van leraren, studiedagen en vakantiedagen. Voor dagelijkse mededelingen houden wij u op de hoogte via ons digitaal ouderportaal.

Misschien dat deze schoolgids een eerste kennismaking is, misschien kent u de school al uitgesprekken met andere ouders of is uw kind al leerling van onze school. We komen graag met u in contact!

Wij wensen u veel plezier met het lezen van de schoolgids.

Schoolgids 2022-2023